Sākums

SIA “INLAB” ar patiesu prieku paziņo, ka pašreiz ir vienīgā inspicēšanas institūcija Latvijā, kas ieguvusi plaša spektra akreditāciju atbilstoši 2017.gada 28.novembra Ministru kabineta noteikumiem Nr.689 “Medicīnisko ierīču reģistrācijas, atbilstības novērtēšanas, izplatīšanas, ekspluatācijas un tehniskās uzraudzības kārtība”, līdz ar to ir akreditēta nodrošināt pakalpojumus saskaņā ar šo noteikumu izvirzītajām prasībām.

SIA “INLAB” ir būtiski paplašinājusi sniedzamo pakalpojumu klāstu, kļūstot par “vienas pieturas” kompāniju ārstniecības iestādēm, jau ierasti nodrošinot visas pārbaudes, kuras pieprasa VI, RDC, PTAC, kā arī citus pakalpojumus nozarē, kas atvieglo medicīnas ierīču tehniskās uzraudzību ikdienas darbu rutīnā. Mūsu klientu apkalpošanas operatori ar lielāko prieku sniegs plašāku informāciju par tiem.

Šobrīd strādājam pie vienotas pakalpojumu struktūras ieviešanas, lai nodrošinātu mūsu klientiem vēl kvalitatīvākus, ērtākus un daudzveidīgākus risinājumus.

“Esmu gandarīts par paveikto darbu, jo tieši tik plašas akreditācijas sfēras iegūšana un uzturēšana ir kalpojusi par pamatu uzņēmuma līdzšinējam straujajam attīstības tempam. Ir būtiski pieaudzis sniedzamo pakalpojumu klāsts un apjoms, kas aizvien veicina uzņēmuma klientu loka paplašināšanos. SIA „INLAB” kolektīva vārdā vēlos izteikt pateicību visiem mūsu sadarbības partneriem, kuri izvēlas būt droši par savā īpašumā esošo medicīnas aparatūru un izturas atbildīgi pret savu un savu klientu drošību un veselību. Uzskatu, ka tikai pilnīgi neatkarīga A tipa inspicēšanas institūcija var sniegt reālajai situācijai atbilstošu objektīvu vērtējumu un atzinumu par medicīnas ierīces patieso tehnisko stāvokli,” – tā SIA „INLAB” valdes priekšsēdētājs Maksims Poļakovs.

Jau vairāk kā 20 gadus SIA „INLAB” sastāvā esošie pieredzējušie darbinieki centīgi novērtē Latvijas ārstniecības iestādēs izmantojamās medicīnas ierīces, sniedzot neatkarīgas – trešās puses inspicēšanas institūcijas atzinumus par medicīnas ierīču tehnisko stāvokli. SIA „INLAB” patiesi ciena visus savus sadarbības partnerus un klientus – vairāk par 67 % no Latvijas medicīnas iestādēm un zobārstniecības praksēm, neskaitot nemedicīnas iestādes un laboratorijas.

Neatkarīgas inspicēšanas institūcijas akreditācijas iegūšanas process nav viegls. Lai saņemtu akreditāciju atbilstoši LVS EN ISO/IEC 17020:2012 standartam, institūcijai jāatbilst augstiem kritērijiem, to skaitā jāņem vērā Eiropas Komisijas 28.11.2013. paziņojums OJ C 348 saistībā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija regulu (EK) Nr. 765/2008, Eiropas Parlamenta un Padomes 2008. gada 9. jūlija lēmumu Nr. 768/2008/EK un Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra regulu (EK) Nr. 1221/2009 par harmonizētajiem standartiem.

SIA „INLAB” ir veiksmīgi ieguvusi akreditāciju. Turklāt LATAK vērtētāji akreditācijas procesa gaitā ir izteikuši atzinību par mūsu rīcībā esošā tehniskā nodrošinājuma augsto kvalitāti.

Ar cieņu,
SIA „INLAB” kolektīvs